Recently Updated Pages

Nhà Sản Xuất

1. MÔ TẢ: là nơi quản lý tất cả các thông tin về các Nhà sản xuất. - Bao gồm các chức năng chín...

Khách Hàng

1. MÔ TẢ: là nơi quản lý các thông tin về khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp, nông trại,.....

Nhà Phân Phối

Nhóm Công Việc

1. MÔ TẢ: là nơi quản lý các thông tin về công việc của một tổ chức, doanh nghiệp, nông trại,......

Giống Cây Trồng

1. MÔ TẢ: Là nơi quản lý tất cả các thông tin loại giống cây trồng. - Bao gồm các chức năng chí...

Tạo Mẫu In Qrcode

1.MÔ TẢ: Là nơi quản lý các mẫu in qrcode của Bao gồm các chức năng chính :    +Thêm mới:    ...

Người Dùng

1.MÔ TẢ:  Là nơi quản lý các thông tin  của người dùng. -Bao gồm các chức năng chính:       +T...

Thông Tin Công Ty

1.MÔ TẢ:Là nơi quản lý tài khoản của người dùng đang đăng nhập chính thức vào hệ thống  và đang s...

Phân Quyền

1.MÔ TẢ : Là nơi quản lý các vai trò , các quyền cảu người dùng . -Bao gồm các chức năng chính ...

Nhóm Giống Cây

1. MÔ TẢ: là nơi quản lý tất cả các thông tin của nhóm giống cây trồng. - Bao gồm các chức năng...

Quản Lý Liên Hệ

1. MÔ TẢ: là nơi quản lý các thông tin liên hệ của khách hàng. - Bao gồm các chức năng chính: ...

Thiết bị gateway

1.MÔ TẢ: Là nơi quản lý thông tin của tất cả các thiết bị gateway.Bao gồm : -Các chức năng chín...

Recent Activity

Taha
Taha created page Nhà Sản Xuất
59 minutes ago
Taha
Taha updated page Khách Hàng
1 hour ago
Taha
Taha created page Nhà Phân Phối
1 hour ago
Taha
Taha updated page Nhóm Công Việc
1 hour ago
Taha
Taha updated page Giống Cây Trồng
1 hour ago
Taha
Taha created page Khách Hàng
1 hour ago
Thúy Hằng
Thúy Hằng updated page Tạo Mẫu In Qrcode
1 hour ago
Thúy Hằng
Thúy Hằng updated page Người Dùng
2 hours ago
Thúy Hằng
Thúy Hằng created page Tạo Mẫu In Qrcode
2 hours ago
Back to top